6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

            Sütili Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" veya "Kanun" olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için gerekli ve yeterli tedbirleri almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

            Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan "Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili olarak sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirket Unvanı             : Sütili Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                          : Camikebir Mahallesi Serin Sokak No:20 EVCİLER/AFYONKARAHİSAR

Kep Adresi                 : sutili@hs01.kep.tr

A. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerinizin Toplanması

            Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında ve kanuna uygun olarak verilerin niteliğine göre otomatik (kamera kaydı, gprs vs.) ya da otomatik olmayan (cv, iş başvurusu, sözleşme, fatura vs.) yöntemlerle, şirketimizin olağan faaliyetlerinin yürütülebilmesi, gerekli sözleşmelerin kurulması ve ifası, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, müşteri sözleşmelerinin kurulması ve ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusu şirket güvenliğinin sağlanması ve sair diğer yasal amaçlarla elde edilmektedir.

            Bu kapsamda kişisel verileriniz, şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve yazılı, sözlü, görsel veya elektronik olarak hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

            Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

B. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

            Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde yasal yükümlülükler gereği veya şirket iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. Sütili Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması Politikasında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere kişisel verileriniz özellikle,

a. Çalışanlarla iş sözleşmelerin kurulması ve ifası amacıyla      

b. 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

c. Şirket faaliyet alanı ile ilgili sözleşmelerin ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla

d. Veri Sorumlusu şirketin idaresi ve işlerinin yürütülmesi amacıyla

e. Veri Sorumlusu Şirkete ait işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.  

C. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

            6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

            Hissedarlar, Şirket yetkilileri, İş ortaklarımız, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve kuruluşları, Finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla muhasebe firması ve mali müşavirler, denetçiler, İlgili bankalar, İlgili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Özel sigorta şirketleri, Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar, Adli makamlar, Yurtiçi ve yurtdışındaki sistemler, Yetkili kanuni temsilcileriniz ve sair ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

D. İlgili Kişinin Yasal Hakları

6698 sayılı KVKK'nın ilgili 11. maddesinde belirtildiği üzere;

1. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7'nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

E. İlgili Kişinin Yasal Haklarını Kullanması

            Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Sütili Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

İlgili veri sahibi kişi;

            6698 sayılı KVKK'da düzenlenen ve yukarıda açıklanan haklarını 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.sutili.com.tr/ web adresinde bulunan Başvuru Formunu veya usulüne uygun bir dilekçeyi;

*  Camikebir Mahallesi Serin Sokak No:20 EVCİLER/AFYONKARAHİSAR adresine bizzat/elden teslim edebilir, 

*  Camikebir Mahallesi Serin Sokak No:20 EVCİLER/AFYONKARAHİSAR noter kanalıyla gönderebilir,

*  sutili@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya şirketimiz sisteminde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilir.

            6698 sayılı KVKK'nın 13'üncü maddesi gereği usulüne uygun bir şekilde şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç 30 (otuz) gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

SÜTİLİ GIDA TARIM HAYVANCILIK

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ